Vår dagverksamhet

Behandlingen på Solå Söder är strukturerad och bygger på psykodynamisk, kognitiv och systemisk teori. Här får varje ungdom följa sin utveckling genom kontinuerliga utvärderingar.

Dagverksamheten på Solå Söder håller till i Bofills båge vid Medborgarplatsen. Målgruppen är flickor mellan 12 och 18 år med psykosocial problematik som exempelvis skolproblem, självskadebeteende, social isolering, nedstämdhet, ätstörningar och motivationssvårigheter. Vi tar även emot ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder. Insatsen kan även fungera som eftervård vid utskrivning från behandlingshem. Verksamheten är öppen fem dagar i veckan och ungdomarna kan vara inskrivna på halvtid eller heltid. Vid behov kan arbetet påbörjas i hemmet. Elevgruppen är liten och personaltätheten hög. Syskon och föräldrar kan delta i behandlingen genom nätverksmöten eller familjesamtal om så önskas. Solå har verksamhet under alla skollov.

Vår undervisning

Verksamheten består av basämnesundervisning, praktiska ämnen, aktiviteter och terapisamtal. Undervisning sker främst i samarbete med Sofia Distans grundskola och olika gymnasieskolor. Eleverna studerar på distans. Lärarna har lång erfarenhet av att arbeta med målgruppen. Undervisningen är individuellt anpassad och fokus är att eleven ska få individuellt anpassat pedagogiskt stöd för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. 

Metod och behandlingssätt

En av Solås grundtankar är att ett effektivt behandlingsarbete kräver en fungerande och förtroendefull relation. Därför är relationen mellan den unga och hennes kontaktperson i fokus under arbetets inledningsfas. Då görs en kartläggning och bedömning av ungdomens svårigheter och resurser. Även familj och nätverk kartläggs för att kunna anpassa familjebehandlingen utifrån uppdrag och behov. Utifrån detta upprättas en genomförandeplan där arbetet läggs upp tillsammans med uppdragsgivaren, föräldrar och ungdomen. De som arbetar på Solå Söder är socionomer med psykoterapeutisk legitimation eller steg 1 utbildning i psykoterapi. Verksamhetschefen är legitimerad psykoterapeut.

Individuella scheman

Varje ungdom får ett individuellt schema. Det innehåller aktiviteter som; terapisamtal, skola, praktik, konst, matlagning, social träning och läxläsning. I slutet av behandlingen ingår ofta utslussning till annan skola eller verksamhet i vårt uppdrag. Målet med insatsen är att ungdomarna ska få en tilltro till sin förmåga och möjlighet att känna sig stolta över sig själva. Målet är att placeringen ska leda till skola, arbete eller annan sysselsättning som svarar mot deras förmåga.