Vår dagverksamhet

Behandlingen på Solå är strukturerad och bygger på psykodynamisk, kognitiv och systemisk teori. I den dagliga verksamheten arbetar vi miljöterapeutiskt. Varje ungdom har en kontaktperson på Solå.

Dagverksamheten på Solå håller till i Bofills båge vid Medborgarplatsen. Målgruppen är flickor och ickebinära mellan 12 och 18 år med psykosocial problematik som exempelvis skolproblem, självskadebeteende, social isolering, nedstämdhet, ätstörningar och motivationssvårigheter. Vi tar även emot ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder. Insatsen kan även fungera som eftervård vid utskrivning från behandlingshem. Verksamheten är öppen fem dagar i veckan och ungdomarna kan vara inskrivna på halvtid eller heltid. Vid behov kan arbetet påbörjas i hemmet. Elevgruppen är liten och personaltätheten hög. Syskon och föräldrar kan delta i behandlingen genom nätverksmöten eller familjesamtal. Solå har verksamhet under alla skollov.

Vår undervisning

Verksamheten består av basämnesundervisning, praktiska ämnen och aktiviteter. Utbildningen kan ske i samarbete med elevens hemskola/gymnasieskola eller genom distansundervisning. Lärarna på Solå har lång erfarenhet av att arbeta med målgruppen. Undervisningen är individuellt anpassad och fokus är att eleven ska få individuellt anpassat pedagogiskt stöd för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. 

Metod och behandlingssätt

En av Solås grundtankar är att ett effektivt behandlingsarbete bygger på en fungerande och förtroendefull relation. Därför är relationen mellan den unga och dennes kontaktperson i fokus under arbetets inledningsfas. Då görs en kartläggning och bedömning av ungdomens och nätverkets svårigheter och resurser. Utifrån detta upprättas en genomförandeplan där arbetet läggs upp tillsammans med uppdragsgivaren, föräldrar och ungdomen. De behandlare som arbetar på Solå är socionomer med psykoterapeutisk legitimation eller steg 1 utbildning i psykoterapi. Verksamhetschefen är legitimerad psykoterapeut.

Individuella scheman

Varje ungdom får ett individuellt schema. Det innehåller aktiviteter som exempelvis; terapisamtal, skola, praktik, konst, matlagning, social träning och läxläsning. I vårt uppdrag ingår ofta utslussning till skola eller annan verksamhet efter avslutad behandling. Målet med insatsen är att ungdomarna ska få en tilltro till sin förmåga och möjlighet att känna sig stolta över sig själva. Målet är att placeringen ska leda till skola, arbete eller annan sysselsättning som svarar mot deras förmåga.